TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CONCURSULUI

 

"POARTĂ O BIJUTERIE DE AUTOR"

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Castiga o bijuterie pentru cineva drag”

1.1.         Organizatorul concursului „Castiga o bijuterie de autor”, denumit in continuare “Concurs” este S.C. Saint Red Panda SRL, cu sediul social in Splaiul Independentei Nr.273, sector 6 Bucuresti.

1.2.          Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului.

1.3.       Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi furnizat la cerere. Regulamentul poate fi solicitat la adresele Organizatorilor mentionate la punctul 1.1. de mai sus sau prin e-mail la adresa office@tiarredesign.com

SECTIUNEA  2. TEMEIUL LEGAL

2.1.         Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA  3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1.      Concursul „Castiga o bijuterie de autor”  va fi organizat şi se va desfăşura in mediul online (Facebook si www.tiarredesign.com) în perioada 10 Aprilie  – 20 Mai 2019 (”Durata Concursului”) ,în condițiile descrise mai jos.

SECTIUNEA  4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.         Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului (S.C. Saint Red Panda SRL) si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.2.          La Concurs pot participa toate persoanele cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, respectand prezentul Regulament. Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, nu pot participa la Concurs.

4.3.         Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA  5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

5.1               Pentru a participa la prezentul concurs, Participantii trebuie sa aprecieze (Like) pagina de Facebook TiarreDesign; pentru validarea inscrierii in Concurs, fiecare participant trebuie sa completeze formularul de inscriere, regasit pe siteul web www.tiarredesign.com, sectiunea Concurs.

5.2          Premiile descrise în Secțiunea 6 “Premiile acordate” de mai jos vor fi alocate in urma unei trageri la sorti efectuate cu ajutorul Random.org..  

5.3.        Pentru a intra in posesia premiului participantii vor trebui sa accepte prezentul regulament si sa furnizeze datele personale de identificare.

SECTIUNEA  6. PREMIILE  ACORDATE

6.1.         In cadrul acestui Concurs, Saint Red Panda SRL, ofera urmatoarele premii acordate conform mecanismului descris in Sectiunea 5 „Mecanismul de desfășurare a Concursului”:

 

Descriere Premiu    Nr. de premii      Valoare unitara premiu

   Colier Life 1                       1                       240RON fara TVA

 

 

SECTIUNEA  7. ACORDAREA PREMIILOR

7.1.         Castigatorii premiilor oferite in Concurs, se vor desemna conform mecanismului prezentat in Sectiunea 5.

 

7.2.         În cazul în care câştigătorul unui premiu refuză primirea premiului se va trece la premierea urmatorului castigator, iar inscrierea celui care va refuza premiul nu se va contoriza. Un câştigător se consideră imposibil de premiat în cazul în care:

 i) refuza sa semneze procesul verbal de predare primire al premiului;

ii) refuza ridicarea premiului;

iii) nu a indeplinit criteriile de primire a premiului, în condițiile și termenul menționate la pct. 5.4. de mai sus.
7.3.         În cazul în care numărul participanţilor desemnaţi câştigători este mai mic decât numărul premiilor în cadrul Concursului, premiile rămase neacordate se acorda prin tragere la sorti, participantilor eligibili prezenti.

7.4.         Câştigătorul va putea intra în posesia premiului pana cel tarziu in data de 10 Iunie 2019.

7.5.         O data ce premiul este inmanat, Organizatorii sunt eliberați fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA  8. CONDITII DE VALIDARE

8.1.         Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

  1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

  2. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 7 a prezentului Regulament.

8.2.         Organizatorii nu vor acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA  9. PROCEDURA DE VALIDARE  SI INMANARE A PREMIILOR

9.1.       Pentru validarea premiilor Organizatorii vor verifica indeplinirea conditiilor de participare si validare a castigatorilor.  

9.2.      Castigatorul va fi anuntat de premiul castigat prin intermediul adresei de email. Castigatorul va fi instiintat de 2 ori. Daca in urma acestor instiintari castigatorul nu isi revendica premiul, se va efectua o noua tragere la sorti, pentru desemnarea unui nou castigator, aplicandu-se din nou procedura celor doua instiintari. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe pagina de web a Concursului: www.tiarredesign.com/concurs

9.3       Premiile vor fi livrate catre castigatori prin intermediul serviciului de curierat, la adresa indicata de catre castigator.  

SECTIUNEA  10.  LIMITAREA RASPUNDERII

10.1.       Organizatorii Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

10.1.1 Premiile care nu ajung la castigatori din cauza datelor incorecte sau incomplete introduse de acestia.

  1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorilor);

  2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in/participarea la Concurs. In cazul in care Organizatorii au motive rezonabile sa considere ca exista tentativa de frauda inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant din Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.

SECTIUNEA  11.  FORTA MAJORA

11.1.       Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2.       Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

11.3        In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 

  1. avarierea sistemului informatic de gestiune al inscrierilor in Concurs;

  2. tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;

  3. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

11.4       Enumerarea din sectiunea 11.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA  12.  LITIGII SI FRAUDE

12.1.       In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

12.2.       Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: office@tiarredesign.com, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorii nu vor mai lua in considerare nici o contestatie.

12.3.       Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de suspiciune/tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorilor sau costurile Concursului.

12.4.       In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a sesiza organele competente precum si de a solicita daune-interese pentru acoperirea prejudiciului (materia sau moral) suferit.

SECTIUNEA  13.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

13.1.       Prin participarea la acesta Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.2.       Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit http://www.tiarredesign.com/concurs oricarui solicitant.

13.3.       Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA  17.  ACCEPTARE EXPRESA

17.1.       Prin participarea la acesta Concurs, Participantii sunt de acord in mod expres cu prevederile Sectiunii 10 „Limitarea raspunderii” din acest Regulament.